Biografija


Rođen sam 1957. godine u Brčkom, gdje završavam osnovnu školu i Gimnaziju.
Nakon Gimnazije upisujem se na Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, Odsjek za matematiku, smjer opšti.

Postdiplomski studij upisujem 1997. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu gdje i završavam 2001. godine, sa prosječnom ocjenom 8,85. Odbranivši magistarski rad pod nazivom "Geometrija twistora i njena primjena u teoriji kalibracijskih polja»", a pod mentorstvom dr. sc. Ćemala Dolićanina, red. prof. 04.07.2002. godine (na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu) stičem zvanje magistra matematičkih nauka.

Od ljeta 2002. godine, aktivno sarađujući sa prof. dr. Ćemalom Dolićaninom, profesorom I rektorom na Državnom Uniiverzitetu u Novom Pazaru, područje mog zanimanja postaje asimptotska analiza dinamike linearnog preslikavanja na Grassmanovim mnogostrukostima. Kao rezultat te saradnje nastaje i doktorska disertacija pod nazivom "Dinamika linearnog preslikavanja na mnogostrukosti Grassmana", koju sam uspješno odbranio 05.09.2008. godine na Prirodno-matematičkom fakulteta (Odsjek za matematiku) u Sarajevu, čime sam stekao zvanje doktora matematičkih nauka.

Od 1984. do 1988. radio sam kao samostalni projektant automatske obrade podataka u Republičkom Zavodu za statistiku u Sarajevu. Od aprila 1988. godine radim, također kao samostalni projektant u službi AOP-a u Tehničko-remontnom Zavodu Hadžići, gdje sam inovator mnogih projekata iz oblasti kadrovske evidencije, ličnih dohodaka i finansijskog poslovanja.

Od januara 1994. god. radim kao asistent, na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a zatim kao viši asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli na predmetima: Matematika, Primjenjena matematika i Programiranje i programski jezici.
S obzirom na nastalu situaciju tokom rata i poslije, u periodu od 1994. do 2002. godine, bilo mi je povjereno izvođenje nastave na Odsjeku za matematiku na Filozofskom fakultetu u Tuzli iz sljedećih predmeta: Euklidska geometrija, Diferencijalna geometrija i Matematika na Odsjeku za razrednu nastavu, zatim Matematika (na Rudarsko-geološkom fakultetu), te Primijenjena matematika na Tehnološkom fakultetu.

Osim toga, u nedostatku predmetnih profesora i asistenata na Univerzitetu, radio sam i na Rudarsko-geološkom, Elektrotehničkom i Mašinskom fakultetu na predmetima: Matematika I, Matematika II, kao i na Filozofskom fakultetu i to na Odsjeku Matematika-Fizika i predmetima: Analiza I, Analiza II, Linearna algebra i analitička geometrija, Euklidska geometrija, Diferencijalne jednačine, Odsjeku Biologija-Hemija: Matematika; Odsjeku Razredna nastava: Matematika.

U zvanje višeg asistenta, na predmetu Geometrija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabran sam 18. 02. 2003. godine.
U zvanje docenta izabran sam 18.02.2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, za užu naučnu oblast “Metodika nastave matematike”.
Takođe u zvanje docenta izabran sam 09.09.2009. godine na Pedagoškom fakulktetu Univerziteta u Zenici na užu naučnu oblast “Geometrije”
Trenutno sam angažovan na predmetima: Osnovi matematike I, Osnovi matematike II, Metodika nastave matematike I i Metodika nastave matematike II na Filozofskom fakultetu – Odsjek: Razredna nastava., kao i predmetima Matematika I i Matematika II na Elktrotehničkom fakuletu.

U zvanje vanrednog profesora izabran sam 19.02.2014. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, za užu naučnu oblast “Metodika nastave matematike”.